Wetsvoorstel wijziging kansspelbeperking

By Admin

33 996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD 1. Inleiding Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het nader voorlopig verslag van de vaste

Wijziging kansspelwet kan blijkbaar een stuk sneller Geschreven door admin Datum 13-06-2017 Nederland heeft al ongeveer 22 jaar te maken met online casino’s die in de lucht hangen. Nov 14, 2005 · Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging en een amendement ingediend. 3. Documenten (27 stuks) 2: 14 november 2005, Koninklijke boodschap, nr. 1 KST91554 Wet Wijziging Wsnp. Met dit wetsontwerp worden wijzigingen doorgevoerd in de Faillissementswet om te zorgen voor een betere aansluiting tussen het gemeentelijke schuldhulpverleningstraject en de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp). Op 7 juli 2016 is de wijziging van de Wet op de Kansspelen aangenomen door de Tweede Kamer. In de aanloop daarnaartoe zijn er verschillende wijzigingen geweest. Het vervolgtraject is dat de wijziging wordt voorgelegd aan de Eerste Kamer. Eerst zal de Commissie Veiligheid & Justitie een voorbereidend onderzoek doen naar het wetsvoorstel en daarbij Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand Te behandelen: 33996 Wetgeving d.d. 21 juli 2014 - F. Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en JustitieWijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere Het wetsvoorstel is op 10 februari 1998 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 april 1998 als hamerstuk afgedaan.. De wet is opgenomen in Staatsblad 270 van 19 mei 1998.

Op 7 juli 2016 is de wijziging van de Wet op de Kansspelen aangenomen door de Tweede Kamer. In de aanloop daarnaartoe zijn er verschillende wijzigingen geweest. Het vervolgtraject is dat de wijziging wordt voorgelegd aan de Eerste Kamer. Eerst zal de Commissie Veiligheid & Justitie een voorbereidend onderzoek doen naar het wetsvoorstel en daarbij

In dit wetsvoorstel zijn de, mede in verband met de proef van het aanbieden van kansspelen via internet door Holland Casino, gewenste wijzigingen van de Wet op de kansspelbelasting opgenomen. Het betreft een wijziging van de heffingssystematiek voor de organisatoren van (illegale) binnenlandse internetspelen, alsmede voor prijswinnaars van buitenlandse internetspelen. 33 996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting commissie voor Justitie en Veiligheid inzake het wetsvoorstel Kansspelen op afstand. D e leden van de CDA -, SP - en PvdA -fracties hebben na kennisneming van de memorie Dit wetsvoorstel moderniseert de Wet op de kansspelen ( Wok ) en de Wet op de kansspelbelasting ( Wet KSB ) door, onder strikte voorwaarden, online kansspelen mogelijk te maken. De regering wil de bestaande en toekomstige behoefte aan kansspelen via internet en andere toekomstige elektronische communicatiemiddelen regelen en zorgen dat de speler een passend en aantrekkelijk aanbod heeft …

Dit wetsvoorstel moderniseert de Wet op de kansspelen ( Wok ) en de Wet op de kansspelbelasting ( Wet KSB ) door, onder strikte voorwaarden, online kansspelen mogelijk te maken. De regering wil de bestaande en toekomstige behoefte aan kansspelen via internet en andere toekomstige elektronische communicatiemiddelen regelen en zorgen dat de speler een passend en aantrekkelijk aanbod heeft …

Deze leden antwoord ik dat in het wetsvoorstel een evaluatiebepaling opgenomen. Drie jaar na inwerking-treding van de wijziging van de Wet op de kansspelen zal een evaluatie plaatsvinden. Ik heb het WODC opdracht gegeven een evaluatiekader op te stellen ten behoeve van een brede nulmeting ten aanzien van de beleidsdoelstellingen. De kansspelbelasting is in Nederland een directe belasting die door de rijksoverheid op kansspelen wordt geheven. De belasting wordt geheven op grond van de Wet op de kansspelbelasting en hoofdstuk VIIa van de Belastingwet BES. Parl. en Raad 2007/65/EG, 11 december 2007 tot wijziging van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisieomroepactiviteiten, Pb.L. 18 december 2007, afl. 332, 29. 8 COM(2011) 128def.[Commissiedocument nr. 128 van 2011], 12.

Dec 16, 2009 · Download Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit (32264) 09 sep 2011 Download Gewijzigd amendement van de leden Bouwmeester en Van Gent ter vervanging van nr. 10 over reclame- en wervingsactiviteiten van aanbieders van kansspelen (32264-20)

33 996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand. Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING. I. Algemeen. 2. 1. Inleiding. 2. 2. Huidige situatie en de noodzaak van regulering kansspelen op afstand. 3. 3. Visie op kansspelen op afstand. 5. 3.1. Op Ondernemersplein.kvk.nl vindt u als ondernemer alles wat u moet weten en regelen bij het ondernemen. Informatie en diensten van onder meer de Kamer van Koophandel, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inclusief Antwoord voor Bedrijven, RDW en CBS zal hier terug te vinden zijn. Anders dan de naam van het wetsvoorstel suggereert gaat dit over alle kansspelen waarbij nu de grens van € 449 geldt, niet alleen die op afstand. De wijziging is opgenomen omdat de in het regeerakkoord opgenomen opbrengst van het legaliseren van kansspelen …